Dla Autorów

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny zamieszcza opracowania z zakresu historii i filozofii medycyny – prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, sprawozdania ze zjazdów i konferencji, recenzje książek.

Zasady przygotowywania pracy w formacie PDF.

Zasady etyki publikacyjnej czasopisma naukowego „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”

Celem „Zasad etyki publikacyjnej” jest zapobieganie przejawom nieuczciwych praktyk publikacyjnych i nierzetelności naukowej oraz zachowanie jak najwyższych standardów etycznych przy wydawaniu czasopisma naukowego „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, zwanego dalej „czasopismem naukowym”, którego wydawcą jest Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia z Lublina, zwany dalej „Wydawcą”.

„Zasady etyki publikacyjnej” obejmują zasady etyczne dotyczące:

 • Wydawcy i organów czasopisma naukowego
 • autorów czasopisma naukowego, zwanych dalej „Autorami”, a odpowiednio także współautorów w przypadku tekstów wieloautorskich
 • recenzentów czasopisma naukowego, zwanych dalej „Recenzentami”

„Zasady etyki publikacyjnej” zostały oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE – Committee on Publication Ethics) oraz na Kodeksie etyki pracownika naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce i uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk .

I. ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE WYDAWCY

 1. Decyzja o publikacji poszczególnych tekstów jest podejmowana ze względu na cele i założenia programowe czasopisma naukowego oraz tematykę tekstu i jego przydatność dla nauki i praktyki, oryginalność, a także zastosowane metody badawcze, dobór źródeł oraz komunikatywność przekazu.
 2. Wydawca oraz organy czasopisma naukowego dbają o jak najwyższy poziom merytoryczny czasopisma naukowego oraz realizację przyjętych celów i założeń programowych. Działają w poszanowaniu wolności badań naukowych, dbając o uczciwość i niezależność od zewnętrznych wpływów na publikowane treści. Stosują wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji nierzetelnych danych.
 3. W piśmie przewodnim należy zamieścić oświadczenie, że nadesłana praca nie była dotąd nigdzie publikowana, ani też nie została złożona do druku w innym czasopiśmie.
 4. Prace podlegają recenzji, przy czym recenzenci nie znają nazwisk autorów, ani też nazwy ośrodka, z którego praca pochodzi.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących niezbędnych poprawek i skrótów – bez uzgodnienia z autorem.
 6. Zrecenzowana praca może zostać zwrócona autorowi w celu wprowadzenia zasugerowanych przez recenzenta zmian.
 7. Prace nie zaakceptowane zostają zwrócone autorom wraz z recenzjami.
 8. Ostatecznym zatwierdzeniem pracy do druku jest podpisanie przez autora korekty tzw. szczotki po wprowadzeniu poprawek błędów drukarskich.
 9. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za prace opublikowane na łamach AHiFM.
 10. Autorzy muszą uiścić opłatę związaną z poniesieniem kosztów przygotowania publikacji w postaci elektronicznej bądź druku w wysokości 500 zł; opłata ta umożliwia otwarty dostęp (open access) do publikacji. Na indywidualną prośbę Redakcja rozważy możliwość odstąpienia od opłaty.
 11. Z chwilą akceptacji do druku autor przekazuje prawa autorskie do pracy Redakcji AHiFM.
 12. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 13. Wymagania wobec Autorów oraz zasady recenzowania artykułów są jawne i publicznie dostępne.
 14. Wydawca stwarza możliwość dyskusji nad artykułem po jego opublikowaniu, w szczególności w formie artykułów dyskusyjnych, recenzji lub listów do redakcji.
 15. Do czasu publikacji Wydawca nie ujawnia żadnych informacji o przekazanym do publikacji tekście nikomu poza Autorami, Recenzentami oraz innymi osobami, których udział w procesie wydawniczym jest niezbędny.
 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub naruszenia zasad etycznych bądź dobrych praktyk przez Autora, Recenzenta, lub inne osoby związane z procesem wydawniczym, Wydawca obowiązany jest podjąć odpowiednie działania naprawcze, dyscyplinarne lub podjąć określone działania przewidziane prawem.
 17. Do czasu publikacji informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez osoby związane z Wydawcą lub wchodzące w skład organów czasopisma, bez wyraźnej, pisemnej zgody Autora.
 18. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa na warunkach i zasadach określonych w klauzuli informacyjnej udostępnianej osobom, których dane są przetwarzane.

II. ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE AUTORÓW

 1. Autor jest obowiązany przekazać do publikacji tekst oryginalny, który ani w całości, ani w żadnej części nie stanowi plagiatu lub tzw. autoplagiatu (powtórzenia całości lub fragmentów wcześniejszych publikacji Autora). Współczynnik podobieństwa dla całego tekstu nie powinien przekraczać 5% w przypadku tekstów w języku polskim i 10% w przypadku tekstów w języku angielskim. Teksty przekraczające te wartości, albo budzące wątpliwości co do oryginalności z innych względów, będą podlegały dodatkowej weryfikacji.
 2. Autor zapewnia, że w odniesieniu do przekazywanego tekstu nie zachodzi:
  1) tzw. ghostwriting – który ma miejsce wówczas, gdy ktoś, kto wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia swojego udziału jako jeden z Autorów, ani nie wskazuje się jego roli w jakikolwiek inny sposób
  2) tzw. guest authorship – który ma miejsce wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest ona wskazywana jako Autor
 3. Autor zapewnia, że przekazywane Wydawcy prawa autorskie do utworu nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich. W przypadku gdy w opracowaniu wykorzystano inne prace naukowe lub materiały źródłowe, powinny one zostać odpowiednio przywołane lub zacytowane. Autor przekazujący do publikacji tekst wieloautorski (pracę zbiorową) powinien zapewnić, żeby wszyscy Współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu oraz zgodzili się na jego publikację. Brak zastosowania się do tych zaleceń będzie traktowany jako przejaw nierzetelności naukowej i uznawany za przekroczenie zasad etycznych.
 4. W przypadku prac zbiorowych Autorzy obowiązani są określić autorstwo poszczególnych fragmentów tekstu albo zadeklarować, że są Współautorami w częściach równych.
 5. Teksty przekazywane do publikacji, zawierające wyniki badań, winny spełniać standardy uczciwości i rzetelności naukowej, a same badania powinny być przeprowadzone z poszanowaniem przepisów prawa i zasad etyki naukowej, w uczciwy i rzetelny sposób, w szczególności bez fałszowania lub fabrykowania wyników.
 6. Autorzy powinni prezentować przede wszystkim wyniki własnych badań.
 7. Autorzy powinni dążyć do jasnego, zrozumiałego i jednoznacznego opisu stosowanych metod, aby ich wyniki mogły zostać zweryfikowane przez innych.
 8. Autor, a w przypadku prac zbiorowych, każdy z Autorów odpowiednio do udziału w przygotowaniu tekstu, ponosi odpowiedzialność za naruszenia prawa lub standardów etyki i rzetelności naukowej.
 9. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 10. W przypadku gdy Autor dostrzeże znaczące błędy lub nieścisłości w opublikowanym tekście obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Redakcję lub bezpośrednio Wydawcę oraz współpracować z nimi w celu opublikowania sprostowania lub innego sposobu ujawnienia błędu.

III. ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE RECENZENTÓW

 1. Uwagi i opinie zawarte w recenzji winny być rzeczowe, odpowiednio uzasadnione i nie odnosić się do osoby Autora. Recenzent powinien, w miarę możliwości, wskazywać, w jaki sposób Autor może poprawić tekst w określonym aspekcie. Recenzent także powinien wskazywać poziom istotności zgłaszanych uwag lub zastrzeżeń. Recenzent powinien wskazać publikacje, na które nie powołał się Autor, a które są niezbędne dla zachowania rzetelności naukowej recenzowanego tekstu.
 2. Recenzent winien zawiadomić Redakcję lub bezpośrednio Wydawcę o każdej okoliczności, która może być podstawą do nieprzyjęcia artykułu do publikacji. Recenzent powinien poinformować o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu lub każdej innej formie nierzetelności naukowej.
 3. Recenzent, który z jakiegokolwiek powodu nie może zrecenzować danego tekstu, w szczególności w przypadku gdy uznaje, że nie posiada odpowiednich kompetencji naukowych lub wie, że sporządzenie recenzji w proponowanym albo uzgodnionym terminie nie będzie możliwe, powinien o tym niezwłocznie poinformować.
 4. Recenzje powinny być dokonane obiektywnie. Dokonując oceny tekstu Recenzent winien zachować uczciwość, obiektywizm, rzetelność i skrupulatność. Recenzent powinien jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Powinnością Recenzenta jest powstrzymanie się od sporządzenia recenzji opracowania, w przypadku gdy zachodzi konflikt interesów.
 5. Recenzent obowiązany jest do utrzymania poufności w zakresie związanym z recenzowanym tekstem. Recenzentowi nie wolno okazywać recenzowanego tekstu, ani dyskutować na jego temat z osobami trzecimi.
 6. Do czasu publikacji tekstu recenzentowi nie wolno wykorzystywać dla własnych korzyści lub potrzeb treści zawartych w recenzowanym tekście.
 7. Nazwiska Recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane autorom. Może być publikowana lista Recenzentów współpracujących z czasopismem naukowym, bez wskazywania konkretnych publikacji, które były recenzowane przez poszczególnych Recenzentów.

IV. ZASADY SZCZEGÓŁOWE PRZYGOTOWYWANIA PRAC

 1. Prace należy składać na nośniku elektronicznym wraz z wydrukiem w 3 egzemplarzach.
 2. Tekst powinien być napisany jednostronnie, w formacie A4, czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pkt. i interlinii 1,5, bez adiustacji (tj. wytłuszczeń, podkreśleń, wcięć akapitowych, itp.).
 3. Tekst główny pracy powinien być poprzedzony:
  • imieniem i nazwiskiem autora
  • tytułem (w języku polskim i angielskim)
  • słowami kluczowymi (w języku polskim i angielskim)
  • streszczeniem (w języku polskim i angielskim
 4. Tabele i ryciny
  • dołączone na osobnych stronach opatrzone tytułem w języku polskim i angielskim,
  • ryciny powinny być ponumerowane cyframi arabskimi i w razie konieczności podpisane na odwrotnej stronie
  • ekst pracy powinien zawierać wskazanie miejsca, w którym mają się w nim pojawić ryciny i tabele wszelkie obrazy, jakie mają pojawić się w tekście muszą być ponadto dołączone na nośnikach elektronicznych (płyta CD) w rozdzielczości minimum 300 dpi
 5. Piśmiennictwo
  • powinno być napisane na oddzielnej stronie – wg kolejności cytowania. W tekście winny znaleźć się odpowiednie odnośniki (w nawiasach kwadratowych np. [1])
  • należy podać numer pozycji; nazwiska autorów i pierwsze litery imion PRZECINEK (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwszych trzech i dodać „i wsp.”) tytuł pracy zapisany kursywą PRZECINEK nazwa wydawnictwa PRZECINEK miasto (kraj) i rok wydania PRZECINEK cytowane strony (pierwsza i ostatnia rozdzielone półpauzą) KROPKA np.:
   [1] Grzybowski A., Pactwa W., Bolesław Gepner (1835-1913) ‒ uczeń Albrechta von Graefego oraz ordynator Instytutu Oftalmicznego w Warszawie. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, Poznań, (Polska), 2021, 32–38.
  • w przypadku powoływania się na pozycje tłumaczone, zapis powinien być uzupełniony o nazwisko tłumacza, tj. należy podać numer pozycji; nazwiska autorów i pierwsze litery imion PRZECINEK (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwszych trzech i dodać „i wsp.”) PRZECINEK tytuł pracy zapisany kursywą PRZECINEK nazwisko tłumacza i pierwsza litera jego imienia PRZECINEK nazwa wydawnictwa PRZECINEK miasto (kraj) i rok wydania PRZECINEK cytowane strony (pierwsza i ostatnia rozdzielone półpauzą) KROPKA
   (np.: [1] Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, tłum. Kisiel W., Oficyna Ekonomiczna, Kraków (Polska) 2004, 30–31.).
  • w przypadku powoływania się na artykuł lub rozdział zamieszczony w książce lub czasopiśmie, zapis powinien wyglądać następująco: należy podać numer pozycji; nazwiska autorów i pierwsze litery imion PRZECINEK (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwszych trzech i dodać „i wsp.”) tytuł pracy zapisany kursywą [W:]
   np.: [1] Hinc S., Przyjęcie organizacji marketingowej [w]:

   Następnie:

   a. Tytuł czasopisma pisany kursywą z zastosowaniem obowiązujących skrótów (wg Index Medicus) PRZECINEK rok PRZECINEK tom PRZECINEK numer strony pierwszej i ostatniej oddzielone półpauzą np. Arch. Hist. i Fil. Med. 2007, 70, 80–85.
   b. Nazwisko autora książki i pierwsza litera imienia PRZECINEK tytuł książki pisany kursywą PRZECINEK nazwa wydawnictwa PRZECINEK miasto (kraj) i rok wydania PRZECINEK numer strony pierwszej i ostatniej oddzielone półpauzą np. Hinc S., Spór o społeczne funkcje edukacji, Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu, Poznań (Polska) 2010, 49–83.
  • Istnieje możliwość powoływania się także na artykuły zamieszczone w Internecie. W takim przypadku należy podać:
   Nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł, adres strony internetowej, data pobrania.

   Bród M., Bibliografia do matury ustnej z języka polskiego: [online],
   http://filolozka.brood.pl/bibliografia-do-matury-ustnej-z-jezyka-polskiego/, dostęp 24.10.2008

RODZAJE ARTYKUŁÓW

 1. Prace oryginalne
  – objętość prac nie może przekraczać 30 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, tekst właściwy oraz piśmiennictwo
  – tekst doniesienia składa się z następujących części:

  • Strona tytułowa, która winna zawierać:
   • tytuł pracy,
   • nazwiska i imiona autorów,
   • nazwę instytucji
  • Strona druga – streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające 200–250 słów, które winno
   mieć charakter strukturalny, a więc zawierać: wstęp, cel pracy, metodykę, wyniki i wnioski
  • Strona trzecia – tytuł oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
  • Strona czwarta i następne – pełny tekst pracy podzielony na następujące części: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski i piśmiennictwo.
 2. Prace kazuistyczne
  – objętość prac kazuistycznych nie powinna przekraczać 10 stron, wliczając w to stronę tytułową, słowa kluczowe, streszczenie oraz piśmiennictwo
 3. Prace poglądowe
  – objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 25 stron
 4. Sprawozdania ze zjazdów i recenzje
  – objętość sprawozdań i recenzji nie powinna przekraczać 2 stron.
pl_PL