Dla autorów

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” zamieszcza opracowania z zakresu historii i filozofii medycyny – prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, sprawozdania ze zjazdów i konferencji, recenzje książek.

Zasady przygotowywania pracy w formacie PDF.

Zasady ogólne

 1. W piśmie przewodnim należy zamieścić oświadczenie, że nadesłana praca nie była dotąd nigdzie publikowana, ani też nie została złożona do druku w innym czasopiśmie.

 2. Prace podlegają recenzji, przy czym recenzenci nie znają nazwisk autorów, ani też nazwy ośrodka, z którego praca pochodzi.

 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących niezbędnych poprawek i skrótów – bez uzgodnienia z autorem.

 4. Zrecenzowana praca może zostać zwrócona autorowi w celu wprowadzenia zasugerowanych przez recenzenta zmian.

 5. Prace nie zaakceptowane zostają zwrócone autorom wraz z recenzjami.

 6. Ostatecznym zatwierdzeniem pracy do druku jest podpisanie przez autora korekty tzw. szczotki po wprowadzeniu poprawek błędów drukarskich.

 7. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za prace opublikowane na łamach AHiFM.

 8. Z chwilą akceptacji do druku autor przekazuje prawa autorskie do pracy Redakcji AHiFM.

 9. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 10. Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 11. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Zasady szczegółowe

 1. Prace należy składać na nośniku elektronicznym wraz z wydrukiem w 3 egzemplarzach.

 2. Tekst powinien być napisany jednostronnie, w formacie A4, czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pkt. i interlinii 1,5, bez adiustacji (tj. wytłuszczeń, podkreśleń, wcięć akapitowych, itp.).

 3. Tekst główny pracy powinien być poprzedzony:

  • imieniem i nazwiskiem autora
  • tytułem (w języku polskim i angielskim)
  • słowami kluczowymi (w języku polskim i angielskim)
  • streszczeniem (w języku polskim i angielskim)
 4. Tabele i ryciny

  • dołączone na osobnych stronach opatrzone tytułem w języku polskim i angielskim, ryciny powinny być ponumerowane cyframi arabskimi i w razie konieczności podpisane na odwrotnej stronie tekst pracy powinien zawierać wskazanie miejsca, w którym mają się w nim pojawić ryciny i tabele
  • wszelkie obrazy, jakie mają pojawić się w tekście muszą być ponadto dołączone na nośnikach elektronicznych (płyta CD) w rozdzielczości minimum 300 dpi
 5. Piśmiennictwo

  • powinno być napisane na oddzielnej stronie – wg kolejności cytowania. W tekście winny znaleźć się odpowiednie odnośniki (w nawiasach kwadratowych np. [1])
  • należy podać numer pozycji; nazwiska autorów i pierwsze litery imion PRZECINEK (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwszych trzech i dodać „i wsp.”) PRZECINEK tytuł pracy zapisany kursywą PRZECINEK nazwa wydawnictwa PRZECINEK miasto (kraj) i rok wydania PRZECINEK cytowane strony (pierwsza i ostatnia rozdzielone półpauzą) KROPKA np.:

   [1] Hinc S., Spór o społeczne funkcje edukacji, Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu, Poznań (Polska) 2010, 86–87.

  • w przypadku powoływania się na pozycje tłumaczone, zapis powinien być uzupełniony o nazwisko tłumacza, tj. należy podać numer pozycji; nazwiska autorów i pierwsze litery imion PRZECINEK (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwszych trzech i dodać „i wsp.”) PRZECINEK tytuł pracy zapisany kursywą PRZECINEK nazwisko tłumacza i pierwsza litera jego imienia PRZECINEK nazwa wydawnictwa PRZECINEK miasto (kraj) i rok wydania PRZECINEK cytowane strony (pierwsza i ostatnia rozdzielone półpauzą) KROPKA np.:

   [1] Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, tłum. Kisiel W., Oficyna Ekonomiczna, Kraków (Polska) 2004, 30–31.

  • w przypadku powoływania się na artykuł lub rozdział zamieszczony w książce lub czasopiśmie, zapis powinien wyglądać następująco: należy podać numer pozycji; nazwiska autorów i pierwsze litery imion PRZECINEK (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwszych trzech i dodać „i wsp.”) PRZECINEK tytuł pracy zapisany kursywą [W:] np.:

   [1] Hinc S., Przyjęcie organizacji marketingowej [w:]

   Następnie:

   • Tytuł czasopisma pisany kursywą z zastosowaniem obowiązujących skrótów (wg Index Medicus) PRZECINEK rok PRZECINEK tom PRZECINEK numer strony pierwszej i ostatniej oddzielone półpauzą np. Arch. Hist. i Fil. Med. 2007, 70, 80–85.
   • Nazwisko autora książki i pierwsza litera imienia PRZECINEK tytuł książki pisany kursywą PRZECINEK nazwa wydawnictwa PRZECINEK miasto (kraj) i rok wydania PRZECINEK numer strony pierwszej i ostatniej oddzielone półpauzą np. Hinc S., Spór o społeczne funkcje edukacji, Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu, Poznań (Polska) 2010, 49–83.
  • Istnieje możliwość powoływania się także na artykuły zamieszczone w Internecie. W takim przypadku należy podać: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł, adres strony internetowej, data pobrania.

   Bród M., Bibliografia do matury ustnej z języka polskiego: [online], http://filolozka.brood.pl/bibliografia-do-matury-ustnej-z-jezyka-polskiego/, dostęp 24.10.2008

Rodzaje artykułów

 1. Prace oryginalne

  • objętość prac nie może przekraczać 30 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, tekst właściwy oraz piśmiennictwo
  • tekst doniesienia składa się z następujących części:
  • Strona tytułowa, która winna zawierać:
   • tytuł pracy,
   • nazwiska i imiona autorów,
   • nazwę instytucji
  • Strona druga – streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające 200–250 słów, które winno mieć charakter strukturalny, a więc zawierać: wstęp, cel pracy, metodykę, wyniki i wnioski
  • Strona trzecia – tytuł oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
  • Strona czwarta i następne – pełny tekst pracy podzielony na następujące części: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski i piśmiennictwo.
 2. Prace kazuistyczne

  objętość prac kazuistycznych nie powinna przekraczać 10 stron, wliczając w to stronę tytułową, słowa kluczowe, streszczenie oraz piśmiennictwo

 3. Prace poglądowe

  objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 25 stron

 4. Sprawozdania ze zjazdów i recenzje

  objętość sprawozdań i recenzji nie powinna przekraczać 2 stron.